Spławikowe Grand Prix

 REGULAMIN SPŁAWIKOWEGO GRAND PRIX
KOŁA
POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W CZŁUCHOWIE

1. W ramach cyklu Spławikowego Grand Prix rozegrane zostaną następujące zawody:

  • Spławikowy Puchar Wiosny;
  • Spławikowy Puchar Lata;
  • Spławikowy Puchar Jesieni.

Termin poszczególnych zwodów podanie będzie w terminarzu imprez na dany rok.

2. W ramach Spławikowego Grand Prix klasyfikowani będą wszyscy członkowie Koła PZW w Człuchowie, którzy wzięli udział w przynajmniej jednych zawodach wymienionych w pkt 1.

3. W zawodach o których mowa w pkt. 1 mogą brać udział wyłącznie wędkarze zrzeszeni w Kole PZW w Człuchowie, z uwagi na rangę mistrzowską imprezy.

4. Klasyfikacja Spławikowego Grand Prix jest zarazem klasyfikacją na spławikowego mistrza koła na dany rok. 

5. Każde z zawodów wymienionych w pkt. 1 są odrębnymi zawodami, podczas których przyznaje się nagrody rzeczowe, dyplomy i nagrody honorowe. Każde zawody rozgrywane są w dwóch turach. W przypadku nierozegrania drugiej tury z uwagi na warunki atmosferyczne lub inne zdarzenia losowe, za wynik zawodów uznaje się wynik I tury.

6. Zasady punktacji:

Na wynik ostateczny Spławikowego Grand Prix składa się suma punktów sektorowych zdobytych podczas wszystkich rozegranych tur. W przypadku takiej samej liczby punktów, o klasyfikacji decyduje kolejno liczba zajętych wyższych miejsc, a gdy i te są takie same wówczas decyduje suma małych punktów za złowione ryby.

7. Nagrody rzeczowe i dyplomy za klasyfikacje w Grand Prix.

  • 1 miejsce – tytuł spławikowego mistrza koła, puchar i dyplom;
  • 2 miejsce – tytuł I spławikowego wicemistrza koła, puchar i dyplom;
  • 3 miejsce – tytuł II spławikowego wicemistrza koła, puchar i dyplom;

Nagrody powyższe wręcza się podczas Walnego Zgromadzenia Członków Koła.

8. Dla każdych zawodów ujętych w cyklu Grand Prix przyjęty zostanie odrębny regulamin opracowany w oparciu o założenia ogólne.

9. Z uwagi na ograniczoną do 30 liczbę miejsc w poszczególnych zawodach, organizator zastrzega sobie prawo do opracowania zasad kwalifikowania wędkarzy do udziału w zawodach. Informacja zawarta będzie w każdorazowym ogłoszeniu o zawodach.

10. Regulamin niniejszy obowiązuje od sezonu 2018.

 

Człuchów, 03.04.2018 r.