X Ogólnopolskie Zawody Spinningowe

 Koło PZW w Człuchowie zaprasza na X Ogólnopolskie Zawody Spinningowe Parami z Łodzi - Memoriał Janka Kuczyńskiego, które odbędą się w dniu 08 września 2019 na jez. Rychnowskim. Zbiórka na bazie WOPR o godz. 7.00.

Wpisowe 100 zł od pary należy wpłacić do dnia 4 września 2019 na konto Koła nr:

70 1020 4665 0000 3002 0001 4506

 - w tytule przelewu wpisać „Wpisowe na x OZS – podać nazwiska startujących i miejscowość" lub wpłacić osobiście w sklepie wędkarskim HOBBY w Człuchowie ul. Królewska.

  • Punktowane: szczupak i sandacz pow. 45 cm i okoń pow. 20 cm, punktacja łączna dla pary.
  • Czas trwania zawodów: 6 godzin, dopuszczalne stosowanie silników elektrycznych i spalinowych o mocy do 40 km.

   

Regulamin X Ogólnopolskich Zawodów Spinningowych Parami z Łodzi
Człuchów, Jez. Rychnowskie 08 września 2019r.

 

I Postanowienia ogólne.

Organizatorem zawodów jest Koło PZW w Człuchowie. Partnerami organizatora są : Urząd Miejski w Człuchowie, Urząd Gminy Człuchów, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Człuchowie, WOPR w Człuchowie i sponsorzy indywidualni.

 

II Miejsce i termin zawodów.

Zawody odbędą się 08.09.2019 na Jez. Rychnowskim. Zbiórka uczestników na bazie WOPR do godz. 7.00.

Ramowy terminarz:

06.00-07.00 – wodowanie i przygotowanie łodzi;

07.00-07.30 – rejestracja zawodników, odbiór i przegląd łodzi i wyposażenia;

07.30-08.00 – odprawa sędziowska, przygotowanie do startu;

08.00-14.00 – zawody;

14.00-14.15 – czas na zdanie kart startowych;

14.15-15.00 – praca komisji sędziowskiej, ogłoszenie wyników, wręczenie pucharów, dyplomów i nagród;

15.00-16.00 – wspólny obiad

 

III Postanowienia dotyczące wędkowania.

1. W zawodach uczestniczyć mogą osoby posiadające kartę wędkarską. Osoby niepełnoletnie mogą startować w zawodach tylko w parze z osobą pełnoletnią.

2. Obowiązuje opłata startowa w wysokości 100 zł od załogi którą należy wpłacić w terminie do dnia 04.09.2018 na konto: 70 1020 4665 0000 3002 0001 4506 lub osobiście w sklepie wędkarskim HOBBY, Człuchów ul. Królewska. Opłaty w dniu zawodów nie będą pobierane. Na tytule przelewu wpisać „ wpisowe na X OZS – podać nazwiska startujących i miasto wpłacającego„

3. Zawody rozgrywane będą metodą spinningową , jako jednoturowe z łódek uczestników (łodzie własne), które organizator dopuści do zawodów. Łodzie powinny być zarejestrowane na zasadach ogólnych. Pontony, rowery wodne i kajaki nie przystosowane do amatorskiego połowu ryb, nie będą dopuszczone do udziału w zawodach. Zabrania się stosowania trolingu.

4. Obsada łódek nie może wynosić więcej niż dwóch zawodników. Dopuszcza się start załogi jednoosobowej.

5. W czasie zawodów dopuszcza się możliwość używania silników elektrycznych i spalinowych o mocy do 40 KM. Organizator zastrzega sobie prawo kontroli posiadanych patentów, w przypadkach gdy będzie to wymagane przepisami prawa.

6. Dopuszcza się stosowanie echosondy.

7. Zawodnicy łowią w wyznaczonym przez organizatora akwenie. Minimalne odległości pomiędzy łodziami powinny wynosić minimum 50 metrów .

8. Czas trwania zawodów wynosi 5 godzin od momentu komendy startu łodzi do sygnału zakończenia, nie przewiduje się dodatkowego czasu na dopłynięcie do stanowiska lub powrót do miejsca zbiórki.

9. Organizatorzy dopuszczają do klasyfikacji następujące gatunki ryb drapieżnych: szczupak i sandacz pow. 45 cm, okoń pow. 20 cm.

10. Używane w zawodach wędki i przynęty sztuczne muszą spełniać warunki określone w R.A.P.R. Ze sprzętu pomocniczo zabrania się używania osęki. Każda załoga musi być wyposażona w podbierak i miękką siatkę do przetrzymywania żywych ryb.

11.Zawody rozgrywane są „na żywej rybie”, w związku z tym nie obowiązują limity ilościowe oraz premia punktowa za złowienie kompletu przed zakończeniem tury.

12. Zawodnik jest zobowiązany do przechowywania złowionych ryb w siatce do chwili okazania sędziemu. Rybę do pomiaru wędkarz podaje w podbieraku lub siatce. Sędzia wyjmuje rybę z podbieraka bądź siatki, mierzy ją, po czym natychmiast wypuszcza. Długość ryby z dokładnością do 1 mm i gatunek zostają odnotowane w karcie startowej i potwierdzone podpisem zawodnika. Przedstawiona do miary ryba musi być w stanie żywym.

13. Zawodnik sygnalizuje złowienie ryby, w sposób omówiony podczas odprawy startowej. Częstotliwość sygnalizowania złowionych ryb winna gwarantować ich dobrą kondycję i żywotność.

14. Obowiązują następujące sygnały: – pierwszy sygnał – oznacza rozpoczęcie tury zawodów. – drugi sygnał – oznacza zakończenie tury zawodów.

15. Zawodnicy łowiący w ramach załogi mogą udzielać sobie wszelkiej pomocy .

16. W pozostałych kwestiach zastosowanie ma regulamin sportowego połowu ryb PZW.

 

IV Punktacja

1. Za złowione ryby, zgodnie z zapisem w karcie startowej przyznaje się punkty według zasady:
- szczupak i sandacz 550pkt za wymiar ochronny + 50 pkt za każdy kolejny rozpoczęty centymetr powyżej wymiaru np szczupak o długości 45,5 cm = 550 pkt, szczupak o długości 46,0 cm = 600 pkt, itd.;

- okoń 100pkt za wymiar ochronny + 20 pkt za każdy kolejny rozpoczęty centymetr powyżej wymiaru;
2. Zawody rozgrywane są w klasyfikacji drużynowej ( załóg );

3. Załoga otrzymuje punkty karne za przedłożenie sędziemu do miary niewymiarowej ryby w liczbie podwójnej wartości punktowej wymiarowej ryby tj. 1100 pkt karnych za niewymiarowego szczupaka i 200 pkt karnych za niewymiarowego okonia. Punkty karne pomniejszają dorobek punktowy załogi.


V Protesty i odwołania.

1. Zawodnik ma prawo złożyć odwołanie do komisji sędziowskiej w przypadku zastrzeżeń odnośnie decyzji sędziego kontrolnego, sprostowania pomyłki w trakcie ważenia/mierzenia złowionych ryb. Ma także prawo do złożenia wniosku o sprostowanie pomyłki w klasyfikacji stwierdzonej po ogłoszeniu wyników, nie później niż 15 minut od czasu ich ogłoszenia. Odwołania rozpatruje sędzia główny i o powziętej decyzji informuje
zainteresowane osoby.

2. W ciągu 15 minut od chwili wywieszenia wyników zawodów zainteresowani mogą składać protesty . Protesty rozpatruje sędzia główny zawodów. O powziętej decyzji sędzia informuje zainteresowanego. Wnoszący protest zobowiązany jest wnieść kaucje w wysokości 100 zł. W przypadku odrzucenia protestu kaucja nie podlega zwrotowi. W przypadku uznania protestu kaucja podlega zwrotowi.
Decyzje sędziego głównego są ostateczne.

 

VI Zawodnik może zostać zdyskwalifikowany za:

- istotne naruszenie niniejszego regulaminu;
- stawienie się do zawodów w niepełnej dyspozycji psychofizycznej lub używanie środków zmniejszających tę dyspozycję w czasie trwania zawodów,
- za nie sportowe zachowanie się zawodnika w stosunku do organizatora , sędziego czy innych zawodników
- używanie niedozwolonych metod i środków połowu połowu;
- przekroczenie ustalonego czasu zawodów;
- za brak lub niewłaściwy sprzęt ratunkowy oraz pomocniczy;

 

VII Postanowienia końcowe

1. Każdy uczestnik zawodów obligatoryjnie musi być wyposażony w sprzęt zapewniający bezpieczeństwo na wodzie (kamizelka asekuracyjna, ratunkowa lub koło).

2. Załoga winna być wyposażona w minimum jedną kamizelkę odblaskową koloru żółtego, bądź pomarańczowego (samochodowa, rowerowa, itp.).

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przejrzenia łodzi przed rozpoczęciem zawodów.

4. W czasie trwania zawodów w sytuacjach wyjątkowych dopuszcza się zejście na ląd po uprzednim powiadomieniu sędziego i uzyskaniu jego zgody. Załoga może zejść tylko na wyznaczoną wyspę na jez. Rychnowskim, bądź inne wskazane przez sędziego miejsce.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do opóźnienia godziny startu, przerwania zawodów i do wcześniejszego zakończenia zawodów w przypadku nagłej zmiany warunków atmosferycznych, uniemożliwiających bezpieczny połów ryb. Sposób sygnalizacji skrócenia zawodów, zostanie omówiony podczas odprawy startowej.

6. Przyjazd i zakwaterowanie na koszt własny. Istnieje możliwość rezerwacji miejsc noclegowych na bazie OSiR Człuchów pod numerem telefonu 059 83-42-553 lub 509-247-907

7. Nagrody podane zostaną w odrębnym komunikacie.

8. Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymają pamiątkowe, jubileuszowe koszulki.

9. Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu ogłoszenia do mediów i na stronach internetowych wyników zawodów, relacji z ich przebiegu, złowionych ryb itp.

 

VIII Nagrody specjalne:

Przewiduje się wyróżnienia honorowe indywidualne za złowienie największego szczupaka i największego okonia zawodów.

Ewentualne pytania pod nr tel. 694-497-994